Dokumenta o Park šumi “Junaković“

Razočaran u odnos predstavnika “Vojvodinašuma“ prema  želji, zadacima  i ciljevima Prirodnjačkog centra da učestvuje u realizaciji zadataka da se Park šuma “Junaković“ prilagodi građanima opštine Apatin krenuo sam u akciju otkrivanja pravnih dokumenata vezanih za šumu “Junaković“.

U dopisu “Vojvodinašuma“ od 29.07.2020. godine spomenuta je Odluka opštine Apatin iz 2005 godine o Zaštiti SP (spomenika prirode) “Šuma Junaković“. Ovo mi je bio putokaz. Došao sam do ove Odluke, ali je ona povezana sa predhodnim Rešenjem Skupštine opštine Apatin iz 1983 godine.

Izvorni naslov ovih dokumenata je pred vama.

ODLUKA, REŠENJE I ŠEMA.

Rešenjem je između ostalog definisano i precizirano:

Divnog li zadatka:

…. da LŠG ''JELEN''  uskladi sve smernice i mere za gazdovanje ovim kompleksom tako da ovaj kompleks služi PRVENSTVENO ZA ODMOR I REKREACIJU RADNIH LJUDI I GRAĐANA….

Ima li ovde šta nejasno?

U definisanju zadataka i obaveza sve je jasno, ali u realizaciji ovoga ništa nije jasno. Zar je moguće da se od 1983 godine ova lepotica nije mogla privesti osnovnoj nameni  da služi prvenstveno za odmor i rekreaciju radnih ljudi i građana.

Odlukom iz 2005 godine su veoma lepo definisani i precizirani zadaci i aktivnosti svih društveno odgovornih subjekata kako bi se ovaj prostor sačuvao i pretvorio u Park šumu koja će služiti pre svega građanima Apatina.

Osnov svih zadataka je prirodno obnoviti i sačuvati HRAST LUŽNJAK i uklopiti ga u prostor  tako da bude svima vidljiv i dostupan. Prostor se mora prilagoditi za sve aktivnosti građana i zainteresovanih subjekata kako bi se u njemu mogle odvijate sve značajne aktivnosti vezane za odmor i rekreaciju, upoznavanje sa prirodom i životom u prirodi i istraživanje biljnog i životinjskog sveta.

OSNOVNI ELEMENTI ODLUKE

Daću sebi za pravo da svojim rečima izvučem sve ono šro je, po meni, značajno u ovoj ODLUCI.

 1. Određen je staralac ovog prostora JP ''Vojvodinašume'' (član 8 Odluke),
 2. Stavlja se u zaštitu kao  spomenik prirode i svrstava se u značajno prirodno dobro III kategorije (član 1)(ovo znači da Odluku o tome donosi Lokalna uprava),
 3. Definišu se osnovni zadaci i aktivnosti kojima  će se ostvariti osnovni cilj: zaštita hrasta  lužnjaka i prilagođavanje ovog prostora svim zaiteresovanim pojedincima, pre svega građanima Apatina.

OSNOVNI ZADACI I AKTIVNOSTI

 • sanacija i revitalizacija ugroženih i degradiranih delova zaštićenog dobra,
 • ekološka revitalizacija delova šumskog kompleksa – prevođenje kulture bagrema, cera i američkog jasena u dugoročnom periodu u poluprirodne tj. prirodne šume lužnjaka,
 • očuvanje pojedinačnih stabala šumskih voćkarica i autohtonih vrsta drveća i grmlja,
 • suzbijanje zeljastih i drvenastih invazivnih vrsta,

OBAVEZA OBEZBEĐIVANJA

 • održivog razvoja sportsko-rekreativnog turizma,
 • uređenja edukativnih i sportsko-rekreativnih staza,
 • prezentacije i popularizacije prirodnih i stvorenih vrednosti,
 • uključivanje lokalnog stanovništva u planirane razvojne aktivnosti i učešće u ukupnoj turističkoj ponudi,
 • sakupljanja divljih vrsta gljiva, biljaka i životinja u skladu sa važećim propisima,
 • naučno istraživačkog rada i praćenja stanja prirodnih retkosti,
 • obaveza izrade studija obnove hrastovih šuma, uklanjanje vegetacije radi osvetlavanja podmlatka hrasta lužnjaka,
 • i drugo

 

Book your break

 • 1

  Check Availability

 • 2

  Choose Room

 • 3

  Make A Reservation

 • 4

  Confirmation

Book A Room